Manuál voliča: Všetko, čo by ste mali vedieť pred vstupom do volebnej miestnosti

Komunálne voľby trvajú jeden deň. Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 10. novembra od 7:00 do 22:00 hodiny.

Ilustračný obrázok k článku Manuál voliča: Všetko, čo by ste mali vedieť pred vstupom do volebnej miestnosti
Zdroj: TASR

V sobotu 10. novembra sa volebné miestnosti na celom Slovensku otvoria všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud a smerovanie ich samosprávy. Obyvatelia Bratislavy budú voliť primátora, starostov mestských častí, poslancov mestského zastupiteľstva a poslancov miestnych zastupiteľstiev mestských častí.

V Bratislave a Košiciach platia pri komunálnych voľbách špecifické pravidlá. Kým v ostatných mestách na Slovensku volič dostane dva hlasovacie lístky, v Bratislave a Košiciach dostane štyri.

Kde voliť?

Každý dospelý obyvateľ Bratislavy, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku, volí v mestskej časti svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Štyri hlasovacie lístky

Po príchode do volebnej miestnosti je nevyhnutné preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Volebná komisia potom zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a podá vám do rúk prázdnu obálku a štyri hlasovacie lístky:

  • hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva
  • hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva
  • hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti
  • hlasovací lístok pre voľby primátora mesta

Hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta sú označené na ľavom okraji farebným pruhom. Krúžkovanie kandidátov prebieha vo vyhradenom priestore, ktorý je určený na úpravu hlasovacích lístkov.

Ako voliť?

Na hlasovacom lístku pre voľby do miestneho zastupiteľstva a na hlasovacom lístku pre voľby do mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode nájdete uvedený na hlasovacom lístku.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu mestskej časti a na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Čo ak sa pomýlite?

Ak sa pri krúžkovaní pomýlite, okrsková volebná komisia vám vydá nové hlasovacie lístky. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky sa vkladajú do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak tak neurobíte, dopustíte sa priestupku, za ktorý zaplatíte pokutu 33 eur.

Voliči, ktorí nemôžu pre vážne dôvody, napríklad zdravotné, prísť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú hlasovaciu schránku. Tí, ktorým zdravotné postihnutie znemožňuje samostatne vložiť obálku do volebnej schránky, môžu požiadať, aby obálku do volebnej schránky v ich prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Zdroj: MV SR

Zdroj: bratislava.dnes24.sk