Pribudnú v Bratislave nové električkové trate? Prioritou mesta je dokončenie Petržalskej radiály

Nová električková trať v Petržalke bola do prevádzky uvedená v júli 2016. V budúcom roku by sa malo začať pracovať na jej predĺžení. Podarí sa mestu tieto plány naplniť?

Jakub Haršany

Okrem opráv už existujúcich električkových tratí ako Dúbravsko-karloveská radiála, Vajnorská či Ružinovská radiála, má hlavné mesto v pláne aj budovanie nových električkových tra­tí.

Územný generel dopravy totiž navrhuje výstavbu ďalších tratí s potenciálnym využitím električkovej dopravy, napr. prepojenie radiál Račianska – Vajnorská – Ružinovská, predĺženie Ružinovskej radiály k plánovanému terminálu integrovanej osobnej prepravy či predĺženie Dúbravskej radiály do Devínskej Novej Vsi. Realizácia všetkých týchto návrhov je však v časovom horizonte do roku 2030.

Dokončenie Petržalskej radiály

V súčasnosti je hlavnou prioritou mesta dokončenie Petržalskej radiály, ktorá bude končiť v lokalite Janíkov dvor, kde vyrastá developerský projekt Južné mesto. Plánovaná 2. etapa projektu nadväzuje na 1. etapu projektu Nosného systému MHD do Petržalky.

„Momentálne prebieha proces správoplatnenia Záverečného stanoviska EIA – posúdenie stavby z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Následne budú závery zo stanoviska EIA zapracované do dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bude predložená na schválenie hlavnému mestu,“ uviedla pre Bratislava24.sk hovorkyňa magistrátu Zuzana Onufer.

Súčasne v uvedenom období hlavné mesto predloží na Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) žiadosť o vykonanie štátnej expertízy, ktorú zo zákona zabezpečuje a spracováva MDV. Následne magistrát spustí prípravu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad mestskej časti Petržalka.

Začiatok výstavby je otázny

Predbežné plány uvádzali, že s výstavbou pokračujúcej električkovej trate v úseku Bosákova ulica – Janíkov dvor by sa malo začať v roku 2018. Podľa hovorkyne hlavného mesta je však o predpokladanom začiatku stavby ešte predčasné hovoriť, nakoľko do uvedeného procesu vstupuje viacero faktorov.

V prvom rade je potrebné dopracovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie, vysúťažiť zhotoviteľa stavby a v neposlednom rade získať financovanie stavby cez OPII, tzn. podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ prostredníctvom MDV.

„Vzhľadom na skutočnosť, že ide o prioritný projekt hlavného mesta, venujeme mu maximálnu pozornosť tak, aby bol projekt úspešne zrealizovaný do konca roka 2023,“ uzavrela Zuzana Onufer.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame