Vodáci sa môžu tešiť. Dunajklub Kamzík získa do prenájmu pozemky v Petržalke

Petržalskí poslanci na svojom zasadnutí schválili prenájom pozemkov na pravom brehu Dunaja vodáckemu klubu do roku 2045 za 200 eur ročne.

Vodácky šport na pravom brehu Dunaja v bratislavskej Petržalke sa môže rozvíjať aj naďalej. Dunajklub Kamzík totiž získa od mestskej časti do prenájmu na 28 rokov pozemky vo svojom areáli. Rozhodli o tom petržalskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva, keď schválili ich prenájom do roku 2045 za 200 eur ročne.

Samospráva pritom už v roku 2015 podobne prenajala pozemky v susednom areáli vodáckemu klubu Dunajčík. Podľa zástupcu petržalského starostu Jána Bučana je snahou podporiť rozvoj tradičného vodáckeho športu v čase, keď sa do územia tlačia rôzni developeri.

Klub funguje od roku 1970

Predmetné pozemky sú súčasťou inundačného územia medzi hrádzou a Dunajom. Ide o územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, vymedzené záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu.

Parcely tvoria areál lodenice spolu s budovou, ktorá je vo vlastníctve klubu. Jeho činnosť je zameraná hlavne na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo nej, vrátane výcviku mládeže. Klub pritom funguje už od roku 1970. Jeho areál je okrem toho každoročne miestom pre účastníkov medzinárodného splavu Dunaja Tour International Danubien.

Súčasťou Lido lagúny

Podľa platného územného plánu mesta sú predmetné pozemky súčasťou rozvojového územia a charakterizované sú ako územie parkovej a sadovnícky upravenej zelene a plochy zelene s úpravou lesoparkového charakteru, a tiež ako územie slúžiace pre umiestňovanie prirodzených a umelých vodných plôch s využitím na plavebné, hospodárske, ochranné, ekostabilizačné, krajinotvorné a rekreačné účely.

Územie je tiež súčasťou občianskej petície na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido a občianskeho návrhu zapracovania projektu Lido do územného plánu zóny. Tú prerokovalo a zobralo na vedomie mestské zastupiteľstvo v júni minulého roka. Súčasťou uznesenia bolo aj vypracovanie štúdie verejnej mestskej dunajskej pláže na základe ideového návrhu Lido lagúny a požiadaviek petície s tým, že sa má zachovať činnosť vodáckych lodeníc na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR

Odporúčame