Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 4.11.2010

Na základe rozhodnutia primátora Ing. Andreja Ďurkovského zo dňa 2.11.2010 oznamujeme, že zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať vo štvrtok 4.11.2010 o 12.00 h (a nie ako bolo pôvodne zverejnené v piatok 5.11.2010). Zasadnutie sa bude kona

Maros Palesch

Na tomto zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy budú prerokované materiály, ktoré boli zaradené na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 10. 2010. Z toho dôvodu Vás žiadam, aby ste si priniesli materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 28. 10. 2010 od bodu 40 po bod 60.

PROGRAM:

Otvorenie Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

40. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho dlhodobého nájmu v Bratislave na Karloveskej 3, k. ú. Karlova Ves pre Karloveský športový klub, so sídlom v Bratislave

41. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2472/1, parc. č. 2490, parc. č. 2491, parc. č. 2493, parc. č. 1523, parc. č. 1524, parc. č. 1525, parc. č. 3170, parc. č. 3179, parc. č. 3228, parc. č. 3375/3, parc. č. 3654, parc. č. 3655, parc. č. 3658/1, parc. č. 3202 a parc. č. 3209 pre mestskú časť Bratislava-Petržalka

42. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 595 pre DOMUS REAL, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

43. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 519 pre spoločnosť M. J. A. s. r. o., so sídlom v Bratislave

44. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1743/47 pre FEND a. s., so sídlom v Bratislave

46. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo dňa 27. 5. 2010

47. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Ružinov v areáli Čierny les pre občianske združenie 4METAL, so sídlom v Bratislave

48. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1, spoločnosti REO Jantar, s. r. o., so sídlom v Bratislave

51. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v dome na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, občianskemu združeniu Progressbar, so sídlom na Lazaretskej 12, v Bratislave

53. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov pod kontajnerovými stanovišťami v Bratislave, k. ú. Ružinov, k. ú. Dúbravka, k. ú. Petržalka, k. ú. Lamač a k. ú. Vrakuňa

54. Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 826,68 Eur

55. Návrh na odpustenie dlhu v sume 6 392,48 Eur

56. Návrh na odpustenie dlhu v sume 288,93 Eur

57. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 761/2009 zo dňa 24. 9. 2009

58. Návrh na prevod vlastníctva garáže v bytovom dome na ulici M. C. Sklodowskej 37 v Bratislave – dopredaj

59. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Komárnická 20, Nezábudková 2, 4, 6, 8, 10, 12, Rumančeková 14, Súmračná 5, 7, 9, 11, 13, Rustavelliho 1, 3, 5, Janotova 8, Landauova 38, Hálova 15, Gercenova 3, Pečnianska 21, Mlynarovičova 1, 3, Lachova 18, 20, Lachova 22, 24, 26, Medveďovej 17, 19, Šustekova 15, Šustekova 21, Znievska 9, 11, Znievska 5, 7, Znievska 36, Vígľašská 19, Znievska 21, Znievska 23, Topoľčianská 8, Topoľčianská 16, Starhradská 8 vlastníkom bytov a nebytových priestorov

60. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 978/2010 zo dňa 29. 4. 2010

61. Návrh na reštrukturalizáciu dlhu mestskej organizácie PAMING v súvislosti s rekonštrukciou Starej radnice

62. Návrh na reštrukturalizáciu dlhu METRO Bratislava, a. s. v súvislosti s odstránením havarijného stavu Starého mosta

63. Rôzne

64. Interpelácie

Upozornenie: Body programu pod č. 45, 49, 50 a 52 boli pri schvaľovaní programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 10. 2010 vypustené z jeho programu. Materiály pod bodom č. 61 a 62 boli navrhnuté do programu poslancami a schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy pri schvaľovaní programu rokovania. Tieto materiály sú zaslané poslancom spolu s pozvánkou.

Ing. Andrej Ďurkovský primátor

Do materiálov k jednotlivým bodom návrhu programu zasadnutia MsZ je možné nahliadnuť na pracovisku Služby občanom/Front Office na prízemí budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1 a na internetovej adrese www2.bratislava.sk.

Tento článok nie je možné komentovať.