Maros Palesch Iné športy

Nové dotácie na podujatia a talenty

Organizátori športových podujatí, športové zväzy či kluby môžu žiadať dotácie na rozvoj športových odvetví či komplexnú prípravu úspešných športovcov. Peniaze získajú nepodnikateľské subjekty na telesné aktivity detí, žiakov a študentov.

Výzvu zverejňuje ministerstvo školstva v súvislosti s účinnou novelou zákona o podpore športu. Niektoré žiadosti si vyžadujú päť- alebo desaťpercentnú spoluúčasť na financovaní.

Športové zväzy môžu pýtať peniaze aj na zabezpečenie výberu a športovej prípravy talentovanej mládeže v útvaroch talentovanej mládeže, resp. jednotlivcov. Ministerstvo chce podporiť aj podujatia s celoslovenským alebo medzinárodným významom.

V rámci osvety a propagácie športu môžu zväzy, kluby, obce či VÚC žiadať peniaze na vykonávanie tých aktivít, ktoré propagujú šport ako súčasť zdravého životného štýlu a zvyšujú jeho úroveň na Slovensku.

Žiadosti treba predkladať do 31. januára. Ministerstvo upozorňuje, že dotácia nemôže byť poskytnutá bez doručenia všetkých náležitostí uvedených v tejto výzve. Hodnotiace kritériá sú nastavené z pohľadu prínosu pre spoločnosť, nie pre samotného žiadateľa.

… prikladáme aj znenie výzvy MŠ SR

[center]MINIS­TERSTVO ŠKOLSTVA SR ODBOR DETÍ A MLÁDEŽE

VYHLASUJE

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMOV FINANČNEJ PODPORY AKTIVÍT DETÍ A MLÁDEŽE NA ROKY 2008 – 2013 (PROGRAMY ADAM)

Číslo: ADAM1–2010/D

Názov programu: Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou

Cieľ výzvy: Predkladanie žiadostí o dotáciu tých žiadateľov, ktorí obdržali potvrdenie o registrácii pre uchádzanie sa o dotáciu zo štátneho rozpočtu v roku 2010.

Vymedzenie výzvy v rámci Programov ADAM V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu na podporu systematickej práce s mládežou v roku 2010, ktorá sa bude poskytovať v rámci programu ADAM 1.

Cieľom výzvy je podpora systematickej práce s deťmi a mládežou, ktorú zabezpečujú oprávnení žiadatelia prostredníctvom svojich aktivít. Aktivity sú zamerané na rozvoj neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa cieľových skupín, pričom ich výsledkom nie je dosiahnutie určitého stupňa vzdelania.

Špecifické ciele výzvy

 1. podporovať realizáciu a rozvoj pravidelnej a systematickej práce s deťmi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania,
 2. podporovať zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania, jeho kontinuitu a rozvoj,
 3. podporovať cieľavedomú výchovu mladej generácie k demokracii,
 4. podporovať rozvoj poznatkov mladej generácie v oblasti uplatňovania občianskych a ľudských práv,
 5. podporovať dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí,
 6. zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie počtu zapojených detí a mladých ľudí do pravidelných činností smerujúcich k napĺňaniu cieľov v bodoch a) – e).

Oprávnení žiadatelia Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom odboru detí a mládeže MŠ SR v rámci programu ADAM 1 sú registrované občianske združenia detí a mládeže, ktoré obdržali písomné potvrdenie o registrácii vyhotovené odborom detí a mládeže Ministerstva školstva SR.

Finančné vymedzenie Maximálna výška dotácie pre registrovaného žiadateľa je vypočítaná vynásobením potvrdeného počtu členov maximálnou výškou dotácie na jedného člena, ktoré mu boli oznámené v písomnom potvrdení o registrácii.

Dĺžka trvania oprávnených aktivít Minimálna dĺžka realizácie plánovaných oprávnených aktivít sa nestanovuje. Všetky aktivity musia skončiť do 31. 12. 2010 vrátane.

Cieľová skupina Hlavnou cieľovou skupinou v rámci tejto výzvy sú deti a mladí ľudia do 30 rokov veku. Cieľovú skupinu osôb ďalej tvoria pracovníci s deťmi a mládežou, teda osoby, ktoré profesionálne alebo dobrovoľne pripravujú realizáciu oprávnených aktivít pre oprávnených žiadateľov. Cieľovou skupinou informačných kampaní a iných informačných aktivít oprávnených žiadateľov je široká verejnosť.

Použitie dotácie

1. Dotáciu je možné použiť na zabezpečenie realizácie cieľov tejto výzvy. Oprávnenými aktivitami sú:

 1. pravidelne sa opakujúce aktivity pre deti a mládež;
 2. pobytové podujatia pre deti a mládež (t.j. viacdňové podujatia);
 3. jednorazové podujatia pre deti a mládež;
 4. dobrovoľnícke aktivity mládeže vo veku od 16 rokov;
 5. vzdelávacie aktivity pre členov oprávneného žiadateľa;
 6. vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov;
 7. informačné kampane a iné podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti verejnosti

o aktivitách, prioritách alebo záujmoch oprávneného žiadateľa;

 1. publikačná činnosť;
 2. organizačné, administratívne a iné činnosti súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami.

2. Zásady použitia dotácie na realizáciu aktivít a cieľov programu ADAM 1 v rámci tejto výzvy:

 1. Dotácia je určená na bežné výdavky na zabezpečenie tovarov a služieb a mzdových

nákladov za predpokladu dodržania ustanovení príslušných zákonov.

 1. Na mzdy a platy zamestnancov, dohody mimopracovného pomeru a s tým súvisiace

odvody poistenia a príspevky za zamestnávateľa môže prijímateľ použiť maximálne 30 % z poskytnutej dotácie.

 1. Dotácia zo štátneho rozpočtu v rámci tejto výzvy môže byť maximálne 80 % z celkových

výdavkov prijímateľa dotácie na realizáciu aktivít v súlade s bodom 1.

 1. Aktivity, na ktoré prijímateľ dotácie použije dotáciu v rámci programu ADAM 1 nemôžu

byť finančne podporené v rámci ostatných výziev programu ADAM.

 1. Zmenu účelu čerpania dotácie povoľuje ministerstvo len výnimočne v odôvodnených

prípadoch na základe písomnej žiadosti, ktorú prijímateľ dotácie predloží odboru detí a mládeže najneskôr do 1. 11 2010.

 1. Zúčtovanie poskytnutej dotácie prijímateľ predkladá najneskôr do 31. 1. 2011. Monitorovaciu

správu za rok 2010 prijímateľ dotácie prekladá najneskôr do 15. 2. 2011. Formuláre k zúčtovaniu ako aj k monitorovacej správe budú zverejnené na internetovej stránke ministerstva najneskôr do 31. 12. 2010.

Podmienky pre akceptovanie žiadosti o dotáciu

 • Žiadateľ vyplní formulár žiadosti o dotáciu na rok 2010 v slovenskom jazyku (ďalej len

„žiadosť“), pričom žiadateľ musí dodržať predpísaný formát žiadosti, ktorý sa zverejňuje spolu s touto výzvou.

 • Žiadateľ predloží žiadosť v písomnej podobe v jednom origináli.
 • Povinnou prílohou žiadosti je kópia riadnej účtovnej závierky za uplynulý kalendárny rok.
 • Výročná správa za rok 2009, resp. jej podobný dokument popisujúci minulú činnosť žiadateľa.
 • Povinnou prílohou žiadosti sú potvrdenia:
 1. Sociálnej poisťovne, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne

poistenie a starobné dôchodkové sporenie;

 1. Zdravotných poisťovní o tom, že voči žiadateľovi neevidujú nedoplatky na zdravotné

poistenie;

 1. Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že voči žiadateľovi neeviduje daňové

nedoplatky.

 • Žiadosť musí byť vyplnená písacím strojom alebo elektronicky. Rukou písané žiadosti nebudú

akceptované. Žiadosť musí byť vyplnená kompletne (vo všetkých bodoch), presne, jednoznačne a zrozumiteľne.

 • Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa. Týmto podpisom žiadateľ

overuje aj správnosť všetkých údajov a poskytuje predpísané čestné vyhlásenia podľa znenia vo formulári žiadosti.

Spôsob a termín doručenia žiadosti Kompletnú žiadosť podľa zverejneného formulára predloží žiadateľ

 1. ako doporučenú zásielku alebo kuriérom na adresu:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Búdková 2 811 04 Bratislava I.

 1. osobne na adresu:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Búdková 2 811 04 Bratislava I.

Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 2. marca 2010 o 15:00 hod. v prípade osobného doručenia. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Žiadosť musí byť odovzdaná v jednom uzavretom a neprehľadnom obale, ktorý musí byť označený nasledovne:

„NEOTVÁRAŤ!“

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU číslo výzvy ADAM1–2010/D Meno a úplná adresa žiadateľa.[/center]

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM