Bratislava sa zelená a pripravuje na zmenu klímy

Keď je v lete v okolí obchodného centra v susedstve bratislavského Sadu Janka Kráľa teplota 33 stupňov, jeho čierna strecha je rozpálená na 50.

V korunách stromov v sade je to však len 17,5 stupňa. Každý strom tak pôsobí ako klimatizačná jednotka. Aj takáto informácia zaznela na konferencii Bratislava, zelenaj sa! Je záverečným podujatím projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí.

Pripravenosť Bratislavy

Cieľom projektu v rokoch 2014 až 2017 bolo zvýšiť pripravenosť Bratislavy na negatívne dosahy zmeny klímy a zabezpečiť primeranú kvalitu prostredia, ochranu zdravia, majetku a podmienok na kvalitný život obyvateľov mesta.

„Vznikajú nám nové parky na území mesta, vymenili sme množstvo chorých stromov, poučili sme sa, kde je v Bratislave problém so starostlivosťou o zeleň. Podarilo sa nám vybudiť verejnú mienku. Bratislavčania si uvedomujú, že zeleň potrebujeme nielen preto, že je na ňu príjemný pohľad, ale potrebujeme ju pre zdravie, potrebujeme ju aby nám čistila vzduch, aby sme znižovali prašnosť a najmä teplotu,“ priblížila význam projektu jeho odborná garantka, hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Zdôraznila aj dôležitosť prírodných zelených plôch v meste z hľadiska ich schopnosti absorbovať prívalové dažde a zadržiavať tak zrážky v mestskom prostredí.

Adaptačné opatrenia

V rámci projektu boli zrealizované, resp. sa robia adaptačné opatrenia v niekoľkých lokalitách Bratislavy ako bioretencia (zadržiavanie) dažďových vôd v areáli cykloštadióna (Športpark Jama), revitalizácia Gaštanice v mestskej časti Nové Mesto či rekonštrukcia vodozádržných nádrží na Železnej studničke. V Petržalke sa uskutočnila revitalizácia Námestia hraničiarov a výsadba zelene na Dolnozemskej ceste. Revitalizácia drevín a alejí sa robila na Hlavnom a Františkánskom námestí aj na Námestí Slobody. Ďalšími výstupmi projektu sú obnovenie a sprístupnenie areálu na Svoradovej ulici či realizácia vegetačných striech na Domove seniorov Archa.

Projekt bol financovaný z grantov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska a zo štátneho rozpočtu SR spolu vo výške viac ako 2 800 000 eur. Hlavné mesto SR v súčasnosti pripravilo Akčný plán pre adaptáciu mesta na nepriaznivé dosahy zmeny klímy. Podľa informácií, ktoré odzneli na dnešnej konferencii v Bratislave, by mal byť predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva už v najbližšom období.

Zdroj: TASR

Odporúčame