Najlepší na Bratislava24.sk

 1. Jana Feketová (25.85s) 100%
 2. Lucia Melicherikova (41.85s) 100%
 3. Morphe Hypnoso (68.88s) 100%
 4. Vladimír Labaj (86.86s) 50%
 5. Michal Juraska (99.15s) 50%
 6. Lubos Smidak (121.22s) 50%
 7. jano Knažik (84.59s) 42%
 8. Mário Faturík (102.9s) 33%
 9. Petra Ripci (107.05s) 33%
 10. Pekulo Pekulo (114.03s) 33%

Najlepší hráči

 1. Jana Feketová (25.85s) 100%
 2. Lucia Melicherikova (41.85s) 100%
 3. Morphe Hypnoso (68.88s) 100%
 4. Vladimír Labaj (86.86s) 50%
 5. Michal Juraska (99.15s) 50%
 6. Lubos Smidak (121.22s) 50%
 7. jano Knažik (84.59s) 42%
 8. Mário Faturík (102.9s) 33%
 9. Petra Ripci (107.05s) 33%
 10. Pekulo Pekulo (114.03s) 33%