Maros Palesch Rôzne

Veľká lúka pod drobnohľadom Dúbravčanov

V pondelok 14. marca 2011, presne po desiatich mesiacoch od prvého stretnutia, sa v preplnenej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava – Dúbravka na Žatevnej č. 4 uskutočnilo druhé verejné prerokovanie urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka. Vyvolalo z

Takmer 150 občanov, bývalých i súčasných poslancov, tvorcov štúdie a štábov bratislavskej aj dúbravskej televízie si vypočulo aktuálnu situáciu o plánovanej výstavbe v okolí bývalého areálu Technického skla.

Starosta Mestskej časti Bratislava-Dúbravka Ing. Ján Sandtner v úvode informoval o zámeroch mestskej časti, o doterajších krokoch, o vyjadreniach relevantných orgánov a o rokovaniach s magistrátom. Informáciu o koncepcii Urbanistickej štúdie Veľká lúka poskytli zástupcovia spracovateľa HUGPRO s.r.o. Ing. arch. Dušan Krampl a Ing. arch. Henry Kupec.

Základné ukazovatele urbanistickej ekonómie: riešené územie 99,43 ha, počet obyvateľov 6 590, potreba park. miest – 4 000 (70% pod zemou), IBV 40% územia, málopodlažné BD 15% územia, potreba jedna základná škola, 4 materské školy, jedna poliklinika.

Dopravné riešenie: dopravné napojenia zóny na cestu II/505 a následne nadradenú dopravnú sieť realizovať napojením na okružnú križovatku, zaústením do päťramennej križovatky (návrh Lamačská brána, prebiehajú rokovania so spoločnosťou Alfa 04 ohľadne kapacít napojenia na II/505 a následne na diaľnicu). Ku kompletnej infraštruktúre treba zaradiť obchodnú sieť, vybudovanie vodojemu, plynových rozvodov, kanalizácie s pripojením na rozšírenú kapacitu ČOV v Devínskej Novej Vsi.

Územie bývalého závodu Technické sklo (12,5 ha) navrhuje predstavené riešenie transformovať z priemyslu na výrobné a nevýrobné služby a sklady, ako aj využiť na vedecko-vývojové stredisko. Urbanistický zámer naznačuje možnosť vzniku 2000 pracovných príležitostí.

Územie archeologickej lokality „Villa Rustika“ riešiť urbanisticky začlenením pamiatky do organizmu zóny, vybudovať námestie okolo pamiatky a sústrediť zariadenia kultúry (múzeum archeologických artefaktov, najmä takých, čo sa nájdu pri výstavbe v okolí) do jej blízkosti. Na rekreáciu budú slúžiť športové objekty v blízkosti jazera a cyklotrasa napojená na dúbravskú radiálu a Moravskú cyklotrasu.

Občania reagovali na predstavený koncept UŠ otázkami ohľadne vlastníctva a z toho vyplývajúcich zmien pre majiteľov pozemkov, ďalej na výšku rodinných i bytových domov, na časový horizont investičného zámeru, na potrebu duchovného centra, na premiestnenie distribučnej siete ZSE a na stanovisko súčasných poslancov miestneho zastupiteľstva k plánovanej výstavbe. Starosta i tvorcovia štúdie im zodpovedali na všetky otázky. Prítomní sa jednomyseľným hlasovaním zhodli na potrebe pokračovať v predstavenom koncepte urbanistickej štúdie.

Zdroj + foto: MČ Dúbravka, Michal Kriško

DUBRAVKA_VELKA_LUKA
6
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie