Ivana Herková Rôzne

Quo vadis, univerzitné vzdelávanie?

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (PdF UK) pri príležitosi 65.výročia svojho založenia organizuje počas roka 2011 množstvo podujatí. Dňa 29.9.2011 v priestoroch Kongresového centra Družba pripravila dve medzinárodné podujatia.

Počas celého dňa prebiehala vedecká konferencia pod názvom Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum v odboroch spojených s prípravou pedagógov, logopédov, sociálnych a poradenských pracovníkov? Záštitu nad konferenciou prevzala premiérka Slovenskej republiky, prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. Podujatie otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ing. Eugen Jurzyca, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a dekanka PdF UK, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

V svojom príhovore rektor UK konštatoval, že: „Od svojho počiatku bola fakulta kreovaná tak, aby plnila spoločenské poslanie v oblasti prípravy pedagógov pre rôzne druhy, typy a stupne škôl a zariadení či inštitúcií, ktoré realizujú edukačné alebo poradenské činnosti.“ Okrem histórie a poslania fakulty sa venoval i aktuálnemu stavu, kedy pripomenul, že: „Rok 65. výročia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského je však aj rokom revitalizácie, ku ktorému vedenie fakulty pristúpilo v snahe stať sa konkurencieschopnou vzdelávacou inštitúciou poskytujúcou jedinečné odbory.“

Na konferencii prezentovali svoje príspevky jednotlivé pracoviská fakulty, v ktorých sa venovali aktuálnym trendom v univerzitnom vzdelávaní v pedagogických a humanitných odboroch. Počas podujatia vystúpili a odprezentovali svoje umelecké aktivity študenti a pedagógovia katedier hudobnej a výtvarnej výchovy.

Zároveň s konferenciou prebiehalo stretnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt zo Slovenska a Českej republiky (AD PF). Účastníci v zastúpení všetkých fakúlt diskutovali o aktuálnej situácii s ohľadom na meranie a zvyšovanie výkonnosti pedagógov a vedeckých pracovníkov, ako aj manažovanie a riadenie z pozícií vyššieho manažmentu pre tento typ vysokých škôl v kontexte prebiehajúcich legislatívnych zmien. Viacerí dekani a dekanky potvrdili nevyhnutnosť flexibilne reagovať na čoraz rýchlejšie zmeny socio-legislatívno-ekonomického prostredia aktívnym využívaním moderných nástrojov riadenia, manažmentu, monitoringu a evalvácie ľudských zdrojov, ekonomických parametrov a prvkov environmentu.

Ako uviedla dekanka PdF UK v Bratislave prof. Alica Vančová: „Stretnutie Asociácie dekanov sa na pôde našej fakulty organizovalo po prvý krát. Som poctená účasťou predstaviteľov pozvaných pedagogických fakúlt. Otvorili sme možnosti spolupráce v mnohých oblastiach. Takisto som rada, že príspevky na konferencii mali vysokú úroveň a dôstojne tak prispeli k oslavám 65. výročia založenia fakulty.“

Text: Pdf UK Foto: Tomáš Slovák, Ivana Herková

konferencia_Pdf_UK
25
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM