Alexandra Húsková Samospráva

Kto je to kontrolór? Čo musí a nesmie? Prinášame vám popis a právomoci funkcie kontrolóra v obci

Úplne zjednodušene by sme mohli povedať, že je to strážny pes starostu, ktorého vôdzku drží v rukách zastupiteľstvo. Kontroluje finančné operácie, nahliada do zmlúv a účtovných kníh – a keď nájde pochybenie, musí zabrechať.

Ilustračný obrázok k článku Kto je to kontrolór? Čo musí a nesmie? Prinášame vám popis a právomoci funkcie kontrolóra v obci
Foto: Nina Táborská / Zdroj: Dnes24.sk

Štatutárnymi orgánmi obce sú v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta a zastupiteľstvo. Kým starosta riadi miestny úrad, prácu kontrolóra riadi miestne zastupiteľstvo.

Kontrolór je výkonným orgánom zastupiteľstva. Tým je transparentne oddelená kontrolná činnosť od riadiacej činnosti. Aj to je dôvodom, prečo je kontrolór volený zastupiteľstvom na 6-ročné funkčné obdobie, zatiaľ čo starosta a poslanci sú volení občanmi len na 4 roky.

Čo všetko má na starosti?

Kontrolór má na starosti kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Okrem toho dozerá aj na príjmy a výdavky obce, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, vybavovanie petícií a sťažností atď. Kontroluje aj organizácie, ktoré má obec zverené – ako školy, škôlky, alebo ktoré boli obcou vytvorené – športové kluby, senior kluby, či verejnoprospešné organizácie a pod..

Raz do roka podáva poslancom správu o kontrolnej činnosti a jeden krát polročne dáva zastupiteľstvu na schválenie návrh plánu svojej činnosti. Zastupiteľstvo mu na rokovaniach môže zadať konkrétne úlohy – mimo jeho plánu činnosti, o ktorých kontrolór musí podať správu na najbližšom zasadnutí MiZ. Vystupuje na miestnej rade a na zastupiteľstve s hlasom poradným.

Musí a nesmie

Počas vykonávania kontroly nesmie podávať správy o predbežných výsledkoch. V prípade, keď kontrolór nájde pochybenie trestnoprávneho charakteru, musí vypracovať čiastkovú správu, ktorú predkladá zastupiteľstvu a orgánom činným v trestnom konaní.

Prácu kontrolóra vymedzuje zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a jeho postup zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Kontrolór nesmie byť po nástupe do funkcie členom politickej strany a jeho kvalifikačným predpokladom je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie. Jeho funkcia je nezlučiteľná napríklad s funkciou poslanca, alebo iného zamestnanca obce. Odvolať ho môže zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, dôvody odvolania sú stanovené v zákone č. 369/1990 Z.z.

Nezávislý…

Kontrolór musí byť nezávislý a objektívny. Jednou z posledných noviel zákona č. 369/1990 Z.z. sa však stal zamestnancom miestneho úradu, čím sa môže narušiť jeho nezávislosť, pretože v pracovno-právnych vzťahoch podlieha rozhodnutiam starostu (napr. povolenie služobnej cesty, účasť na školeniach a pod.).

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM