Fakty o výstavbe domu na Bellovej ulici

Prečítajte si holé fakty o udalostiach na Bellovej ulici. Rok po roku až do súčasnosti.

Ilustračný obrázok k článku Fakty o výstavbe domu na Bellovej ulici
Zdroj: TASR
 • územné aj stavebné rozhodnutie je v súlade s platnýmm územným plánom,
 • v danom území podľa platného územného plánu je možné stavať „rodinné domy a malopodlažnú bytovú výstavbu“ (malopodlažná bytová výstavba je výstavba do 4 nadzemných podlaží). bez tohoto územneho planu, ktorý bol mimochodom pripravovaný cca 5 rokov a vyjadrovali sa k nemu odborníici /cca 15–20 typov profesií/ a mohli sa k nemu vyjadriť aj obyvatelia, by tu nik bytový dom neschválil,
 • stavebné povolenie bolo vydané 25.7.2011, právoplatnosť nadobudlo 22.12.2011, jeho platnosť je viazana na začatie stavby do dvoch rokov (teda bolo treba začať so stavbou do 23.12.2013)
 • 5.6.2013 pôvodný stavebník najskôr požiadal stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia, následne však oznámil začatie stavby a stavebný úrad 27.01.2014 konanie zastavil z dôvodu skutočného zahájenia stavby v lehote platnosti stavebného povolenia. Toto rozhodnutie v aktuálnom čase nik nespochybnil, protesty sa objavili až teraz,
 • pôvodný stavebník 22.11.2013 doručil stavebnému úradu ako aj Inšpektorátu prace BA Oznámenie začatia stavby a dodávateľa stavby vo vztahu k stavebnému povoleniu a stavbu aj zahájil (doklady – stavebný denník, doklad o vývoze odpadu a iné potrebné doklady),
 • začatie stavebných činností dokumentoval pôvodný stavebník reálnym vykonaním asanácie pôvodnej stavby na pozemku. Ukončenie búracích prác pôvodný stavebník oznámil 19.12.2013 sta­vebnému úradu (prílohou oznámenia bol doklad o zneškodnení odpadov vystavený 11.12.2013 spo­ločnosťou Vassla EKO, s.r.o.) Následne MC BA Nové Mesto vydala oznámenie o zrušení súpisného čísla.
 • nasledovali výkopové a zemné práce, ktoré Ministerstvo vnútra, Odbor statnej stavebnej správy a územného plánovania považuje za začatie stavby (činnosti ako: výkopove práce pre základy, budovanie základov, stavebné práce a úpravy okolia), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konani (viď usmernenie MV SR zo dna 27.9.2010 ).
 • stavebné práce pokračovali až do 9.1.2014 (podľa posledného záznamu v stavebnom denniku) výkopovými prácami a stabilizačným zabezpečovaním výkopov stavebnej jamy podľa projektovej dokumentácie.
 • podľa rôznych judikatúr súdov a usmernení ministerstva vnútra ku podobným prípadom sa za zahájenie stavby považujú práce vyplývajúce zo schválenej projektovej dokumentácie a tak sa aj stalo,
 • nik z protestujúcich proti stavebnému povoleniu v čase jeho vzniku ani v čase zahájenia prác nevzniesol námietky, okrem nemenovaných manželov a o ich stažnosti krajský (8.4.2015) aj najvyšši súd následne zamietol (rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 23.3.2017). právoplatnosť uznesenia najvyššieho súdu je zo dňa 26.5.2017. Tento súd bol dôvod, pre ktory stavebník činnosť prerušil
 • súčasné protesty sú účelové, neférové zavádzanie občanov a vytvaránie atmosféry nenávisti. Bola aj snaha o blokovanie áut, vytiahnutie šoféra a snaha o fyzický atak na neho.
 • v súčasnosti sa opakovane dejú nelegálne vniknutia na súkromný stavebný pozemok cudzími osobami (vo večerných hodinách), napriek tomu, že pozemok i stavba sú zabezpečené a vstup cudzích osôb je zakázaný.

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto správy

Ilustračné foto

Zdroj: PR