Podmienky používania

Predtým ako začnete používať tieto stránky, zoznámte sa prosím dôkladne s týmito Pravidlami.

Portálom pre účely týchto podmienok sa rozumejú internetové stránky obsiahnuté pod touto linkou. Prevádzkovanie portálu, používanie služieb, práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa sa riadia týmito Pravidlami ako aj Návštevníci Portálu. Používanie Portálu je podmienené súhlasom s týmito Pravidlami. Súhlas s týmito pravidlami vyjadrí užívateľ tým, že používa tento Portál. V prípade porušenia týchto Pravidiel môže Prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté.

I. Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto Portálu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, designu stránok, technických náčrtov, softwaru, grafiky a ďalších súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozširovaný (ďalej len „šíriť“), samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. To sa nevzťahuje na šírenie obsahu týchto stránok k súkromným (nekomerčným) účelom za predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohroziť autorské práva Prevádzkovateľa. Takto udelený súhlas so šírením obsahu týchto stránok môže byť Prevádzkovateľom kedykoľvek odvolaný.

II. Správanie sa Používateľa

Používateľ sa zaväzuje, že pri používaní tohto Portálu sa bude riadiť platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi, a týmito Pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa ani ostatných Používateľov.

III. Odkazy na internetové stránky tretích strán

Stránky na tomto Portáli môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán. V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto Portálu, v prípade, že tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené Prevádzkovateľom, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

IV. Ochrana súkromia Používateľa

Portál môže využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré Používateľ/Náv­števník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na Portál. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje Používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

V. Obmedzenia a sankcie

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek rozsah alebo obsah portálu alebo ponuky portálu zmeniť, či zveriť prevádzkovanie portálu tretím stranám (prípadne s tým, že tieto tretie strany budú mať prístup k dôverným informáciám o užívateľovi) alebo prestať Portál prevádzkovať, za podmienky, že o takýchto zmenách informuje Používateľa v dostatočnom predstihu, a to najmenej tri pracovné dni vopred uvedením informácií o zmenách na stránkach tohto Portálu alebo doručením správy na e-mailovú adresu Používateľa.

Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že užívateľ využíva portál v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi či porušuje tieto Pravidlá. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie Používateľa, okamžité obmedzenie používania Portálu alebo zamedzenie používania Portálu voči Používateľovi.

Najčítanejšie